Skip to content

Asvo Bjørnafjorden ønsker å ha stort fokus på miljø og samfunnsansvar på lik linje med HMS, økonomi og kvalitet. Vi ønsker å kunne bidra til en bærekraftig utvikling både i bedrift og samfunnet vi lever i.

Høsten 2020 ble vi sertifisert i kvalitetstyringsystemet for miljø ISO 14001:2015, fra tidligere er vi sertifisert for kvalitet ISO 9001:2015.
Disse sertifiseringene er «verktøyet» vi bruker for å hele tiden bli bedre i vårt arbeid mot våre miljø og kvalitets mål.

Miljøstyring

Våre miljømål er å bli bedre på avfallssortering, økt elektrifisering av bilpark. Gjennom våre miljømål, bidrar vi også til økt søkelys på miljø i organisasjonen som igjen gir økt fokus på innkjøp og økonomi. Vi ønsker et så lite og miljøvennlig fotavtrykk som mulig. Dette vil spare kostnader og ivareta miljøet. Et effektivt miljøstyringsystem innlemmet i organisasjonens overordnede målsettinger, bidrar til intern og ekstern styring av våre miljøaspekter.

Som en del av vår miljøsertifisering ISO 14001:2015 identifiserer og vurderer vi våre miljøaspekter årlig. Det vil si at vi tenker grundig igjennom våre miljøaspekt, som vi mener kan ha en negativ innvirkning på miljøet. Disse aspektene blir målt årlig og handlingsplaner for hvordan redusere risikoen av disse, blir utarbeidet og fulgt.

Samsvarsvurderinger

I henhold til krav i miljøstandarden, gjennomfører vi samsvarsvurderinger av alle forskriftskrav og interne krav. Etter gjennomgang av nye lovkrav finner vi at det ikke er samsvar mellom vår drift og myndighetskrav for interntransport med varebil og tilhenger. Inntil vi har samsvar igjen, løses interntransporten med lastebil. Avviket er satt på dagsorden med tidsfrist.

Miljøavvik

Gjennom interne og eksterne revisjoner ved våre avdelinger gjennom året, kartlegger vi vår egen prestasjon i arbeidet med miljø. I år har vi gjennomført revisjoner i kantine og attføring. Samt hatt en ekstern oppfølgingsrevisjon gjort av vår leverandør av kvalitetstyringsystemene ISO 9001 og ISO 14001. Alle våre avvik blir logget og satt på dagsorden for utbedring med tidsfrist og ansvarliggjøring. Vi har hatt 5 miljøavvik i perioden.
Vi har som forbedringsprosjekt i 2022, ytterligere opplæring av ansatte i avfallshåndtering og bedre kartlegge miljøavtrykk ved investeringer.
Isolere og innrede 2 etg av produkssjonslokal ved avdelingen i Eikelandsheiane.

Målstatus

Våre miljømål er blant andre bedre sortering av vårt avfall. Vi sorterer vårt avfall slik:

o Trykkimpregnert trevirke
o Hvitt trevirke
o Plast
o Spillmaling
o Restavfall
o Matavfall fra kantinedrift blir sortert under egne regler
o Papiravfall
o Metall

Det er restavfall og hvitt trevirke som utgjør hoveddelen av vårt avfall. Derfor velger vi å sette hovedfokus på å få ned mengden her.
I år har vi produsert til sammen ca 17,2 tonn avfall, mot ca 20,5 tonn i 2021. (reduksjon på ca 16% fra 2021)

Hvitt tre: 8,32 tonn, mot ca 10 tonn i 2021 (reduksjon på ca 17% fra 2021)
Restavfall: 7,3 tonn, mot ca 9 tonn i 2021 (reduksjon på 19% fra 2021)

Tallene over viser at vårt arbeid med bedre sortering av vårt avfall, samt økt fokus på bedre råvareutnyttelse, har nyttet. Vi reduserer også vår negative miljøpåvirkning og får en mer bærekraftig miljøprofil.

Andre miljømål er økt elektrifisering av bilpark, dette vurderes ved hvert tilfelle av nyinnvesteringer.

Forbedring av produksjonslokaler, hovedsakelig ved avdelingen vår i Eikelandsheiane. Ved å gjøre dette reduserer vi energiforbruket vårt til oppvarming. En del av dette arbeidet er i gang og blir ferdigstilt iløpet av 22/23
Måloppnåelse blir målt ved å se på strømforbruk før og etter at tiltak er gjennomført.

Leverandører

Igjennom årene har vi erfart at det å ha stabile og seriøse leverandører med rett fokus på kvalitet og miljø, er med på å løfte vårt Kvalitets og miljø arbeid ytterligere. Derfor holder vi tett dialog og oppfølging på våre største leverandører. Asvo handler ikke med leverandører som ikke har miljøfokus.

Cafe/Kantinedrift

I april 2022 åpnet vi kafe Kulì. Kafeen ligger på gateplan i rådhuset og er en nysatsing ved siden av kantinen vi driver fra før. I kafeen har vi produsert det meste av innredningen selv. Her har flere deltagere vært involvert. Både kantine og kafe er underlagt samme myndighetskrav.
Det brukes kun økovennlig miljøemballasje. Med dette menes emballasje laget av resirkulert materiale og som kan resirkuleres igjen.

Det jobbes kontinuerlig med å få ned matsvinnet. Dette gjøres ved hjelp av To Good To Go app, hvor folk kan kjøpe overskuddsmat til en rimeligere pris. Dette fungerer veldig bra. Det er ingen låst meny, ergo kan menyen settes opp etter hva mat som bør brukes først og sist.

Vi samarbeider med Måkestad, som er vår hovedleverandør av matvarer. Leveringsdyktigheten er spot on og vi har en god dialog rundt matsvinn og miljø.

Miljøtiltak

Vi har gjennom miljøarbeidet lært at det er flere parametre som påvirker vår miljøprestasjon. De viktigste er oppført under.

Opplæring av ansatte og deltagere: Gjøres gjennom mandagsmøter, internrevisjoner, seminar/kurs og selvfølgelig daglig virke.
Innkjøp: Vi er i tett dialog med leverandører rundt «grønne» innkjøp, fokus på lite og rett type emballasje. Vi velger alltid så «grønt» som mulig avhengig av formålet.
Avfallshåndtering: God sortering av avfall er avhengig av god dialog med vår avfallshåndtør. Ha godt merkede containere og hele tiden ha en oppdatert prosedyre for arbeidet.
Fremtidige investeringer

Back To Top